print

Reference
  • PROJEKTI ČEZMEJNEGA SODELOVANJA 2007-2013 

PROGRAM ITALIJA-SLOVENIJA

iCON
Namen projekta je bil povečanje konkurenčnosti MSP celotnega območja programa s pomočjo mreženja, povezovanja, prenosa znanja in tehnologij, inovativnosti ter internacionalizacije. Jedro projekta je bila vzpostavitev povezav (mrež, grozdov, platforme) med podjetji, ki lahko tako povečajo lastno konkurenčnost in prispevajo k splošni konkurenčnosti teritorija.

INTERBIKE
Glavni namen strateškega projekta je bil vzpostavitev mreže kolesarskih povezav na čezmejnem območju s spremljajočo infrastrukturo in mrežo intermodalnih povezav, ki bodo omogočile neprekinjeno potovanje od Ravenne do Kranjske Gore.

T. I. P.
Namen projekta je bil pospeševanje koordinacije delovanja terminalov in intermodalnih vozlišč v Gorici in Vrtojbi z avtocestno osjo »Vileš-Gorica-Razdrto«.

HERITASTE
Namen projekta je bil izboljšati pokrajinsko in deželno konkurenčnost gospodarstva v sodelovanju s turističnim in kulturnim sektorjem ter odstranitev zgodovinskih, kulturnih in družbenih preprek na čezmejnem območju. Glavni cilj je bil razvoj trajnostnega turizma v podeželskih obmejnih območjih ter povezava med proizvodi in tipičnimi lokalnimi jedmi ter naravno in kulturno dediščino.
Zemljevid lokalnih ponudnikov

SEA
Namen projekta je bil razviti inovativen sistem, ki bo omogočal ranljivim osebam, da se vključijo v zaposlitev, s pomočjo aktivnosti, ki bodo pripomogle k razvoju socialne ekonomije in skupnega sistema za socialno zaposlitveno vključevanje.

ALISTO
Namen projekta je bil preseči kulturne ovire, spoznati in ovrednotiti zgodovinsko dediščino preko sinergije med zgodovinskim raziskovanjem in razvojem tehnologije programske opreme za simulatorje letenja. Projekt poustvarja zgodovinsko pokrajino z mapiranjem avstro-ogrskih in italijanskih vojnih fotografij iz zraka, z digitalnim mapiranjem ozemlja.

UE-LI-JE 2
Namen projekta je bil pospeševanje oljkarske dejavnosti in dvig kakovosti oljarstva na čezmejnem območju s pripravo strategije trženja blagovne znamke in spodbujanjem gojenja avtohtonih sort, izvajanjem usposabljanj lokalnih ocenjevalnih komisij za senzorično ocenjevanje olja ter drugimi aktivnostmi.

OGV – Goriški vrtovi

Cilj projekta je bil vzpostavitev stabilnega trga lokalnih pridelkov in izdelkov ter oblikovanje mreže lokalnih pridelovalcev (vzpostavitev novega trga za mala kmetijska podjetja, prodajna točka in dostava od vrat do vrat, vzpostavitev spletne tržnice).


PROGRAM JV EVROPA

MMWD

Namen projekta je bil izdelava plana za strateško planiranje migracijskih tokov na območju JV Evrope. Glavni cilj je bil povečanje zmogljivosti javnega sektorja za predvidevanje in strateško upravljanje prihodnjih posledic trenutnih demografskih sprememb, še posebej vpliv migracij na človeški kapital in trg dela.

EASE & SEE
Namen projekta je bil vzpostavitev inovativnega socialnega podjetništva z oblikovanjem modelov med socialnimi podjetji, profitnimi organizacijami, lokalnimi in državnimi oblastmi ter investitorji na območju JV Evrope.

SUSTCULT
Namen projekta je bil valorizacija kulturnih znamenitosti na območju JV Evrope s povezovanjem interesnih točk kulturne dediščine med partnerskimi državami, območji ter oblikovanjem skupnega pristopa in učinkovitejšega upravljanje teh znamenitosti.


PROGRAM OBMOČJE ALP


AlpInfoNet
Namen projekta je bil izboljšati in poenostaviti dostopnost do javnega transporta s povečanjem kvalitete že obstoječih informacijskih sistemov ter s spodbujanjem potnikov do uporabe javnega transporta.
Načrtovalec poti: Pilotna regija Goriška - Pokrajina Gorica

PROGRAM ADRIATIC IPA

AGRONET
Namen projekta je bil vzpostavitev mednarodnega ekonomskega sistema na področju živilsko-predelovalne industrije na območju Jadranske obale. Vzpostavljene so bile mreža logistične in distribucijske infrastrukture ter razvite storitve na področju živilsko predelovalne industrije.


PROGRAM EuropeAid

MI SMO PLANET
Namen projekta je bil preizkusiti in utrditi inovativen model globalnega izobraževanja z vključevanjem otrok, mladine, staršev in učiteljev ter predstavnikov ostalih lokalnih organizacij. Poudarek je bil na ohranjanju okolja in biotske raznovrstnosti, ozaveščanju prebivalstva glede podnebnih sprememb ter globalizacije.


PROGRAM LEONARDO DA VINCI

PNPV Rev_2 Posso...Non posso...Vado!
Glavni cilj projekta je bil omogočiti dijakom srednjih tehničnih in poklicnih šol vpogled v svet podjetništva in predstavitev osnovnih znanj, ki so potrebna v primeru samozaposlitve oziroma lastne obrti.

BIO TRANSF
Cilj projekta je bil spodbujati inovacije in okrepiti vseživljenjsko usposabljanje strokovnjakov (predvsem žensk) v okoljskem sektorju, s prenosom dobre prakse, ki so jo razvili v Španiji, v druge države EU.

POLICY MAKERS FIGHTING YOUTH UNEMPLOYMENT
Namen projekta je bil prenos dobrih praks iz drugih držav v države partnerice z namenom povečanja usposobljenost institucij z vključevanjem mladih na trg dela in zagotavljanja dolgoročnega zaposlovanja mladih.


PROGRAM INTERREG IV C

ICT VN
Cilj projekta je bil spodbujanje uporabe IKT v malih in srednjih podjetjih (MSP), kot dejavnik vzpostavitve omrežja dodanih vrednosti, prepoznavanja dobrih praks in regionalnih politik ter njihov prenos v partnerske regije, z namenom krepitve konkurenčnosti gospodarskih družb (MSP v sektorjih agroživilstva, turizma in storitvenem sektorju).


Bilateralna mednarodna razvojna pomoč Slovenije državam v razvoju

VINA BALKANA IN JADRANA
Namen projekta je bilo ovrednotenje posebnosti in specifičnih lastnosti dveh največjih vinorodnih okolišev na Balkanu (Tikveško vinorodno območje v Makedoniji in vinorodni okoliš Podgorica v Črni Gori) na osnovi analize kakovostnih parametrov, značilnosti tal in lastnosti mikroklime.


  • REGIONALNI PROJEKTI 

PODJETNO V SVET PODJETNIŠTVA – Goriška regija – PVSP 2013-2015
Operacija Podjetno v svet podjetništva je bila namenjena spodbujanju podjetništva med mlajšimi brezposelnimi z višjo ali visoko stopnjo izobrazbe ter spodbujanju odpiranja novih delovnih mest. Temeljna ideja operacije je bila ponuditi udeležencem, izbranim na javnih razpisih, strokovno pomoč in dodatna usposabljanja, ki jih potrebujejo pri razvoju podjetniške ideje.


Projekti programa LEADER, LAS jugozahodnega dela severne Primorske:

GROZDENJE MIKRO IN MALIH PODJETIJ TER KMETIJSKIH GOSPODARSTEV S CILJEM POVEČEVANJA KONKURENČNIH PREDNOSTI
Namen projekta je bil pospeševanje povezovanja podjetij, specializiranih dobaviteljev, ponudnikov storitev, podjetij v sorodnih panogah in podpornih institucij, s ciljem povečevanja konkurenčnosti na evropskem trgu.

KUPUJMO GORIŠKO
Namen projekta je bil spodbujanje razvoja, povezovanja in trženja lokalnih tipičnih izdelkov ter spodbujanje kmetijske in dopolnilne dejavnosti na kmetijah na Goriškem.

RAZVOJ PODJETNIŠTVA NA PODEŽELJU
Namen projekta je bil pospeševanje podjetnosti, konkurenčnost in zaposlitvenih možnosti na podeželju s pomočjo novih podjetniških iniciativ.

TURISTIČNI VODNIK PO GORIŠKI
Namen projekta je bil informiranje in interaktivna pomoč obiskovalcem območja s pomočjo uporabe mobilne aplikacije o interesnih točkah v njihovi neposredni bližini ter o celotni turistični ponudbi vključenega območja (kulturnih in naravnih znamenitostih, prireditvah, pohodnih in kolesarskih poteh itd.).

KRAŠKI MOZAIK OKUSOV
Namen projekta je bil dvig prepoznavnosti območja in povečanje privlačnosti kakovostne ponudbe kulinarike in vina na Krasu. S sodelovanjem treh Lokalnih akcijskih skupin (LAS) je oživela Kraško vinska turistična cesta.


  • TEHNIČNA PODPORA OBČINAM


Tehnična podpora občinam pri vodenju in upravljanju čezmejnih projektov, pripravi poročil:
Program Italija-Slovenija: CroCtaL, LivingFountains, ISO-TO, ISO-GIO, ISO-PRA, ISO-PRE, ISO-RE, ECHOS, GOTRAWAMA, ADRIA A, CITIUS; Program Območje Alp: POLY-5.