print

TRŽNA ZNAMKA VIPAVSKA DOLINA (LAS sodelovanja ESRR)
operacija sodelovanja lokalnih akcijskih skupin 
sofinancirana s sredstvi Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj
Idejni predlog operacije sodelovanja lokalnih akcijskih je sestavni del v letu 2016 potrjenih strategij lokalnega razvoja za lokalni akcijski skupini LAS Vipavska dolina in LAS V objemu sonca za programsko obdobje 2014–2020


Naziv operacije sodelovanja LAS:

Tržna znamka Vipavska dolina

Upravičenec/izvajalec operacije:

LAS V objemu sonca  / vodilni partner LAS: RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica

Vodilni partnerski LAS:

LAS Vipavska dolina

Začetek in zaključek operacije:

01. 08. 2021 – 30. 04. 2022

Celotna vrednost operacije sodelovanja LAS na ravni LAS V objemu sonca:

27.303,20 €

Skupno predlagano sofinanciranje Republike Slovenije in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj na ravni LAS V objemu sonca:

20.000,00 €


V operaciji sodelovanja lokalnih akcijskih skupin sodelujeta LAS Vipavska dolina in LAS V objemu sonca, ki bosta skupaj izvajala vse aktivnosti. Prostor znamke Vipavska dolina zaobjema zaokroženo območje vseh šestih občin, ki si v upravnem smislu delijo Vipavsko dolino: Občina Ajdovščina, Mestna občina Nova Gorica, Občina Miren-Kostanjevica, Občina Renče-Vogrsko, Občina Šempeter-Vrtojba in Občina Vipava. Razlog za pripravo operacije sodelovanja je prepoznava nujnosti povezovanja dveh sosednjih LAS, ki pokrivata vsaka svoj del območja krovne znamke prostora, tržne znamke Vipavska dolina.

CILJ

S povezovanjem, sodelovanjem in vključevanjem vseh relevantnih deležnikov z območja sosednjih dveh lokalnih akcijskih skupin, ki delujeta na prostoru tržne znamke Vipavska dolina, oblikovati trajnostni koncept znamke prostora, vzpostaviti njeno sistemsko upravljanje in na podlagi pravil znamčenja ponudnikov v okviru podznamk »Turistična destinacija Vipavska dolina« in »Izvorno iz Vipavske« začeti z vključevanjem ponudnikov v znamko.

 

NAMEN

Preko sodelovanja dveh lokalnih akcijskih skupin neposredno prispevati k namenu znamčenja v okviru tržne znamke Vipavska dolina, to je k dvigu prepoznavnosti območja prostora znamke kot zelene turistične destinacije za aktivno preživljanje prostega časa preko celega leta in kot območja kakovostnih pridelkov in izdelkov (prehrambnih in ostalih) ter posledično vplivati na dvig dodane vrednosti produktom in storitvam z območja ter na pozitivni imidž območja kot privlačnega in ugodnega za vlaganje v gospodarsko in turistično infrastrukturo in za bivanje.

AKTIVNOSTI

Postavilo se bo predlog sistema upravljanja z znamko, pripravilo pravila za znamčenje ponudnikov v podznamki »Turistična destinacija Vipavska dolina« in »Izvorno iz Vipavske doline« in izvedlo usposabljanja za ponudnike. Vzpostavljena bo e-platforma za vključevanje ponudnikov v podznamki. Izvedeno bo tudi pilotno znamčenje.

NEPOSREDNE CILJE SKUPINE so: lokalne skupnosti (6 občin), ostali relevantni deležniki iz vrst javnega, zasebnega in ekonomskega sektorja, posebno ponudniki storitev in produktov, ki bodo pristopili v sistem znamčenja. Posredni ciljni skupini sta obiskovalci območja (turisti) znamke prostora Vipavska dolina in kupci znamčenih produktov.

Evropski strukturni in investicijski skladi 

logo las Vipavska dolina 2017 bela podlaga                                        LAS v objemu sonca logo okt 018 03                       Logo EKP sklad za regionalni razvoj SLO slogan