print

O projektu

Spodbujanje krožnega gospodarstva (od zibelke do zibelke, namesto linearnega modela od zibelke do groba) je temelj učinkovitega modela dobrega ravnanja z odpadki. Projektno območje CIRCLE je odlična priložnost za sanacijo okolja, ublažitev podnebnih sprememb ter ustvarjanje novih zelenih podjetij in delovnih mest. Koncept krožnega gospodarstva je zelo širok in institucije, gospodarski akterji in lokalne skupnosti še zdaleč ne dojemajo obsega in njegovega udejanjanja v praksi. CIRCLE želi s sodelovanjem povečati in razširiti znanje o praktični izvedljivosti načel krožnega gospodarstva s sodelovanjem, pristop pa vključuje ustvarjalce inovacij (javni in zasebni centri za raziskave in razvoj ter inovacije), poslovni sektor, ponudnike komunalnih storitev, upravne in finančne organizme (regionalne in lokalne oblasti, banke), pa tudi civilna družba znotraj urbanih območij, kjer nastaja največ odpadkov, pa tudi mesta sama, kjer je mogoče uvesti inovativne modele.


Da se doseže te rezultate, bo CIRCLE načrtoval in razvil krožne inovacijske trajnostne mestne laboratorije (CIRCLabs), s pomočjo katerih bodo zasnovani in preizkušeni krožni modeli, osredotočeni na 4 pilotna območja, ki jih bodo skupaj razvili PP:

  1. industrijska simbioza, in sicer odpadki iz materialov, ki s ponovno uporabo postanejo uporabni za druge;
  2. elektronski odpadki: pridobljeno je bilo veliko dragocenih materialov (na primer bakra) in te vrste odpadkov je mogoče ponovno uporabiti;
  3. organski odpadki: v veliki meri jih je mogoče ponovno uporabiti za različne namene, na primer biogorivo;
  4. odpadki pri rušenju, iz katerih je mogoče dobiti reciklirane agregate, reciklirano krmo, ponovno uporabljene opeke, plastične plošče.

 

Mednarodni pristop je nujno potreben, saj omogoča izmenjavo izkušenj ter skupno raziskovanje novih inovativnih pristopov. CIRCLabs pa so absolutna novost v regiji ADRION v okviru širše strategije EUSAIR.


Aktivnosti:


T1: Action plan to design and set up of waste management CIRCLabs

- pridobivanje znanja o glavnih potrebah, kar zadeva krožne modele ravnanja z odpadki v partnerskih regijah;

- izmenjava informacij o najboljših praksah, povezanih z urbanimi / inovacijskimi laboratoriji in modeli ravnanja z odpadki;

- oblikovanje skupnega modela za krožni inovacijski odporen mestni laboratorij na področju ravnanja z odpadki in pripravljalne aktivnosti za vzpostavitev CIRCLabs.


T2: CIRCLabs implementation-Pilot actions

Cilj WP T2 je preizkusiti model CIRCLab kot orodje za trajnostno ravnanje z odpadki. Vsak CIRCLab bo vodil svojo dejavnost v skladu z glavnimi temami, ki jih PP določijo med analizo potreb. 4 glavna pilotna območja intervencije:

1) Industrijska simbioza: gre za lokalno sodelovanje med podjetji, kjer stranski proizvod enega postane vir drugega, z velikimi okoljskimi koristmi.

2) Dodana vrednost organskih odpadkov: vsebnost organskih odpadkov z drugimi komunalnimi odpadki znatno zmanjšuje možnosti izbire in recikliranja.

3) Specifične vrste odpadkov: baterije in akumulatorji, odpadna olja, odpadki embalaže in embalaže, odpadni električni in elektronski oprema (WEEE), izrabljena vozila ogrožajo zdravje ljudi in škodujejo okolju (npr. obdelava OEEO v mobilnem hidrometalurškem postopku).

4) Gradbeni odpadki in odpadki pri rušenju (CDW): izkoriščanje CDW za nove gradbene in uporabne materiale (reciklirani agregati, reciklirana, ponovno uporabljena opeka, plastične plošče) je plodno polje za krožno gospodarstvo.


T3: CIRCLabs Camps and Network establishment

- spodbujati prenos znanja in sodelovanje pri sprejemanju krožnih modelov mest za inovacije;

- zagotovitev trajnosti projekta.