print

Mladi talenti
standard+logo+image+ +EDU LAB vabilo
Znotraj Podonavskih držav je prisotna visoka brezposelnost mladih ter beg možganov. Da bi se ta dva problema rešilo je potrebno prilagajanje izobraževalnih sistemov za glavne družbene potrebe in gospodarske spremembe 21. stoletja ter usklajevanje izobraževanja z zahtevami trga dela. Ker se tudi veliko podjetij sooča z visokim dolgoročnim pomanjkanjem nekaterih sektorjev, se poraja najpomembnejše vprašanje in sicer kako povečati zaposljivost v teh sektorjih. Zato je bil projekt EDU-LAB izbran kot strateški projekt, s katerim se poskuša vlagati v ljudi in sposobnosti EUSDR (države Podonavja). 

Cilji projekta:
  • ustvariti ugodno okolje za boljše poklice možnosti mladih ljudi;
  • izvajati praktično usmerjene študijske programe ter krepiti podjetniške kompetence profesorjev in študentov;
  • izboljšati konkurenčnost podjetij in povečati njihove inovativne zmogljivosti;
  • okrepiti regionalno-gospodarski razvoj.
S projektom želimo mladim vliti novo upanje in motivacij ter s tem jim omogočiti pridobivanje novega znanja, sposobnosti in kompetenc, kar bo vplivalo na razvoj njihove kariere v matični regiji in s tem prispevali h konkurenčnosti lokalnih podjetji. 

Podonovska listina kot končni dokument je rezultat transnacionalne listine in participativni proces učenja 10 držav (Nemčija, Bolgarija, Hrvaška, Madžarska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Bosna in Hercegovina, Srbija in Belgija), katere so vključene v EDU-LAB projekt.