print

O projektu
Cilj projekta EnerMOB je načrtovanje, testiranje in razvijanje skupnih standardov za električne transportne sisteme na medmestni in medregionalni ravni, in sicer z izvajanjem pilotnih omrežij (EVSE – Electric Vehicles Supply Equipment), ki izkoriščajo obnovljive vire energije za oskrbo z električno energijo. Projekt stremi k promociji uporabe električnih vozil.

Evropska komisija je v letu 2014 pripravila predhodne smernice za način obračunavanja uporave infrastrukture na ozemlju EU in predlagala nekatere tehnične standarde glede na vrsto in način zaračunavanja električnih vozil, še vedno pa ni uveljavljene skupne evropske mreže zaračunavanja infrastrukture, ki bi uporabljala enake komunikacijske protokole, kar predstavlja omejitve za premagovanje srednje dolgih in dolgih razdaj z napolnjenimi električnimi vozili.

Projekt EnerMOB zasleduje dva glavna cilja:
1. Načrtovanje in testiranje vzporedne »Medregionalne mreže elektromobilnosti« za povezovanje mest in regij z električnimi transportnimi sistemi z uporabo enakih standardov na mednarodnem nivoju. 
2. Izboljšati nikoogljične politike transporta in elektromobilnih strategij v prehajanju med mesti, podeželjem in internacionalnimi terminali (npr. letališče).

Glavni pričakovani rezultat projekta so krepitev zmogljivosti za načrtovanje in izvajanje jadransko-ionskih »Medregionalnih mrež za elektromobilnost«, ki povezujejo regionalne »manjše infrastrukturne mreže« na nadnacionalni ravni in spodbujajo nizkoogljične rešitve za transport.

Glavni rezultat je sestavljen iz treh podciljev: 
1. Transnacionalno znanje o elektromobilnem infrastrukturnem oblikovanju in izvajanju z uporabo enakih internacionalnih tehničnih standardov in celostnih komunikacijskih protokolov za celotno Adrion regijo.
2. Skupna zmogljivost za razvoj usklajenih strategij za regionalno in urbanistično načrtovanje »Medregionalnih mrež za elektromobilnost« in infrastrukture za električno prometno infrastrukturo/storitve, ki se financirajo iz skladov ESI.
3. Izmenjava znanj za izvajanje regijskih »malih infrastrukturnih omrežij« v obstoječih regionalnih/lokalnih prometnih sistemih v vseh sodelujočih državah, ki bi omogočalo medmestno električno prehajanje in uporabljanje enakih standardov in protokolov. 

Vodilni partner projekta je Ragusa Consortium (Italija) s 4 projektnimi partnerji: Region of Peloponnese (Grčija), RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica (Slovenija), Primorsko-goranska županija (Hrvaška) in Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja (Srbija). Pridruženi partner projekta je Grad Kragujevac (Srbija). Ciljne skupine projekta so lokalne, regionalne in nacionalne oblasti, ponudniki infrastrukturnih in (javnih) storitev, agencije, visokošolske institucije, podjetja in internacionalne organizacije.

Ciljne skupine: lokalni javni organi, regionalni javni organi, nacionalni javni organi, ponudniki (javnih) in infrastrukturnih storitev, splošna javnost, mala in srednje velika podjetja, sektorske agencije, visoko šolstvo in raziskovanje, podjetja (brez maih in srednje velikih podjetij), mednarodne organizacje, ki so del mednarodnega prava.

Projekt financira ESRR (85% sredstev), 15% sredstev je lastnih.