print

O projektu

Zelena infrastruktura, ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih vrst in habitatnih tipov ob rekah


Projekt GREVISLIN, pod vodilnim partnerstvom RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica, je strateški projekt, odobren na Ciljnem razpisu za strateške projekte št. 05/2018, programa sodelovanja Interreg Italija-Slovenija 2014-2020. Projekt je pričel z izvajanjem v novembru 2018 in združuje partnerje iz Slovenije in Italije. V projektu sodeluje naslednjih sedem slovenskih partnerjev – Občina Ajdovščina, Mestna občina Nova Gorica, Inštitut za vode Republike Slovenije, Agencija Republike Slovenije za okolje, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica in Občina Postojna. V projekt so vključene tudi Občina Renče-Vogrsko, Občina Miren-Kostanjevica in Občina Vipava. Projekt vključuje še sedem italijanskih partnerjev. Projekt se bo izvajal do konca leta 2021. 

Projekt GREVISLIN rešuje skupne teritorialne izzive na področju dolgoročnega čezmejnega strateškega načrtovanja razvoja in varstva zelene infrastrukture ter dolgoročnega spremljanja stanja voda in biotske raznovrstnosti habitatov. Osredotoča se na območja povodja Soče, spodnjega toka Livenza in porečja Vipave. Projektni partnerji bodo izvajali pilotne aktivnosti in naložbe za vzpostavitev zelenih infrastruktur na območju NATURA 2000. Projekt bo povečal ozaveščenost ciljnih skupin o pomenu trajnostnega upravljanja z vodami, varovanih območij ter gozdnih in kmetijskih površin.

Namen je razviti trajnostno celostno kohezivno čezmejno območje z jasno dolgoročno strategijo na področju upravljanja zelene infrastrukture. Slednje je podlaga za skupno ozaveščenost in ukrepe za trajnostni čezmejni razvoj: ohranjenost okolja, nove možnosti trajnostne rabe prostora za prebivalce in obiskovalce, doseganje globalnih, transnacionalnih, nacionalnih ciljev na področju okoljskega razvoja in novih zelenih zaposlitev. Vrednotenje in promocija naravnih vrednot pomenijo večjo privlačnost območja, tudi z vidika potencialnega turističnega razvoja. Velik poudarek bo na okoljski trajnosti, ohranjanju čezmejne biotske raznovrstnosti in zaščite habitatov.