print

LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA
O las

LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA (LRS)
JUGOZAHODNEGA DELA SEVERNE PRIMORSKE


Lokalna razvojna strategija (LRS) je strateški dokument LAS za razvoj njenega podeželskega območja. V njej LAS opredeljuje prioritetne naloge, ki jih je na območju LAS potrebno izvesti za odpravljanje razvojnih problemov in doseganje razvojnih ciljev.
Strategija LRS temelji na lokalnih razvojnih potencialih, definiranih problemih območja in izraženih potrebah lokalnih prebivalcev ter ekonomskih, javnih in civilnih interesnih skupin, ki živijo in delujejo na območju LAS.

Sodelovanje lokalnih akterjev pri pripravi in izvajanju LRS ter aktivno vključevanje lokalnih virov predstavlja t. i. pristop »od spodaj navzgor« (angl. »bottom-up«). Ta pristop dopolnjuje ostale nacionalne in regijske politike, ki se večinoma izvajajo na način »od zgoraj navzdol«.

Razvojna vizija območja LAS jugozahodnega dela Severne Primorske:
»Ljudje na območju želimo s povezovanjem finančnega, človeškega in socialnega kapitala ter s partnerskim pristopom razviti prepoznavno podeželsko-mestno območje, na katerem bomo varovali in razvijali tiste potenciale podeželja in tipične produkte, ki bodo ob upoštevanju okolja okrepili konkurenčnost in izboljšali kakovost življenja na podeželju.«


S ciljem doseganja razvojnih ciljev ter izkoriščanja priložnosti smo za obdobje 2007–2013 na področju razvoja podeželja opredelili tri ključne teme:

1. Podjetnost, konkurenčnost in zaposlitvene možnosti na podeželju;
2. Varovanje okolja;
3. Kakovost življenja na podeželju.


Prioritetne naloge v okviru teme »Podjetnost, konkurenčnost in zaposlitvene možnosti na podeželju« so:

1. Razvoj kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti;
2. Spodbujanje podjetniških iniciativ;
3. Razvoj turizma na podeželju;
4. Svetovanje, usposabljanje, izobraževanje in krepitev podjetnosti na podeželju.

Prioritetne naloge v okviru teme »Varovanje okolja« so: 

1. Razvoj naravi prijaznega kmetovanja, ohranjanje tradicionalne kmetijske prakse in vzdrževanje genetskega potenciala;
2. Ohranjanje naravnih vrednot.

Prioritetne naloge v okviru teme »Kakovost življenja na podeželju« so:

1. Obnova in razvoj vasi;
2. Ohranjanje kulturne dediščine ter ljudskega izročila;
3. Spodbujanje družabnega življenja s kulturno in društveno dejavnostjo.