print

4. Razvojna os

V četrtek, 30.8.2012 je na Občini Idrija potekala 3. seja Programskega sveta 4. Razvojne osi (4. ROS). Udeležili so se je župani Goriške in Gorenjske regije, predstavniki razvojnih agencij iz obeh regij, strokovni sodelavci ter poslanec Državnega zbora Republike Slovenije, g. Danijel Krivec.

4. razvojna os je prometna povezava, ki povezuje zgornje in srednje Posočje ter Idrijsko-Cerkljansko z Gorenjsko regijo, na zahodu pa se navezuje na sosednjo Italijo.

Cilj seje je bil doseči soglasje o sodelovanju med lokalnimi skupnostmi iz obeh statističnih regij pri umeščanju prometnih povezav v državne prostorske in razvojne načrte v okviru 4. Razvojne osi.

Vsi prisotni so si bili edini, da 4. Razvojna os ne pomeni le prometne infrastrukture, temveč hkrati najkrajšo možno cestno razvojno povezavo med Goriško in Gorenjsko regijo, ter da umeščanje 4. Razvojne osi v prostor poteka prepočasi. Že v letu 2006 je bila namreč sklicana prva prostorska konferenca z namenom, da bi se pridobilo in uskladilo priporočila, usmeritve in tudi interese lokalnega okolja, gospodarstva in interesnih združenj.

Razhajanja med župani so bila v definiciji ustrezne transportne variante. V razpravi so prisotni razpravljali o prednostih in slabostih Severne variante S2 ter Južne variante.

Prisotni so sprejeli naslednje sklepe:

  1. Župani izrekajo podporo pospešenim aktivnostim v okviru 4. ROS;
  2. Oblikuje se skupni programski svet, sestavljen iz predstavnikov iz Goriške in Gorenjske regije s ciljem skupnega nastopa na državni ravni;
  3. Oblikuje se strokovno skupino, ki ponovno pregleda ustreznost obeh variant (variante S2 in Južne variante);
  4. V Gorenjski in Goriški regiji se župani vključenih občin zavežejo, da nadaljujejo s pripravo projektne dokumentacije oziroma z investicijami na obstoječih odsekih v okviru 4. ROS;
  5. Na državni ravni naj se pospeši s pripravo izvedbenih dokumentov za že načrtovane cestne povezave v okviru 4. ROS. O sklepih današnjega programskega sveta se obvesti Ministrstvo za infrastrukturo in prostor;
  6. Na mesečni ravni se sestajajo vključene razvojne agencije s ciljem pospešitve in pregleda izvedenih aktivnosti ter obojestranskega prenosa informacij.
  7. Naslednja seja razširjenega programskega sveta bo potekala v Občini Gorenja vas – Poljane, skliče je Severnoprimorska MRRA. Na to sejo se povabi tudi pripravljavce strokovnih študij, predstavnike Ministrstva za infrastrukturo in prostor ter predstavnike Direkcije RS za ceste;


Pripravila:
Tanja Golja
Severnoprimorska MRRA