print

MUSE - Čezmejno sodelovanje za trajnostno in energetsko učinkovitost univerz

Namen in cilji projekta: 

Projekt MUSE naslavlja povečanje energetske učinkovitosti in zmanjševanje emisij CO2 pri mobilnosti v mestnih in izvenmestnih skupnostih čezmejnih lokalnih uprav. Namen projekta je:

-       povečanje kompetenc javnih uprav za vključevanje energetske učinkovitosti pri načrtovanju trajnostne mobilnosti,

-       krepitev čezmejnega sodelovanja med javnimi upravami s podporo raziskovalnih centrov, univerz in industrije s pomočjo čezmejne skupnosti.

-       spodbuditi inovativne storitve za nizkoogljično mobilnost z vključevanjem študentov in univerzitetnih delavcev v pilotne ukrepe, ki zagotavljajo skupne mobilnostne storitve  z napajalnimi točkami iz obnovljivih virov in vključujejo računalniški sistem za upravljanje in nadzor napajalnih to k mobilnih storitev.

 

Pričakovani rezultati projekta:

-       Analiza stanja na področju modelov trajnostne mobilnosti,

-       Smernice in strategije za izvedbo ukrepov, ki bodo spodbujali zmanjševanje CO2 v okviru mobilnosti in bodo uporabni pri pripravi celostnih prometnih strategij in trajnostnih energetskih akcijskih načrtov,

-       Akcijski načrt bo javnim upravam omogočil izvajanje strategij na  področju mobilnosti študentov in prebivalcev na čezmejnem območju,

-       Vzpostavitve čezmejne skupnosti, ki bo vključevala  partnerje, pridružene partnerje in druge zainteresirane skupine.

-       Izvedba petih pilotnih ukrepov, testiranje storitve polnjenja električnih vozil (e-kolesa, e-car sharing, varovane kolesarnice…) z uporabo energije iz obnovljivih virov in vzpostavitvijo čezmejne web aplikacije, ki bo vsebovala sistem upravljanja in nadzora storitev polnjenja vozil. Čezmejna skupnost bo prispevala k spodbujanju teh storitev in rezultatov pilotnih ukrepov preko svoje mreže.

Univerza v Ljubljani bo v okviru projekta postavila in testirala varno kolesarnico, ki bo hkrati tudi fotovoltaična polnilnica za električna kolesa. 

 

 

Partnerji v projektu:

·         UNIVERZA V TRSTU, Italija

·         UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO, PROMETNOTEHNIŠKI INŠTITUT, Slovenija

·         AVTONOMNA DEŽELA FURLANIJA JULIJSKA KRAJINA, Italija

·         REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA SEVERNE PRIMORSKE, Slovenija

·         MEDOBČINSKA TERITORIALNA UNIJA NONCELLO, Italija

·         REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE, Slovenija

 

Financiranje:

Vrednost celotnega projekta: 1.407.133,58 EUR

Vrednost projekta za UNI LJ: 247.035,00 EUR

Sofinanciranje ERDF:  209.979,75 EUR

 

Trajanje projekta:

1.julij 2017 – 1. februar 2020 (30 mesecev)

 

Kontaktna oseba:

Jasmina Nikić, tel: +386 5 330 66 85, e-mail: #EM#6a60716e6d6b6729666061626f4d7c7d713c61633a667f#EM#

Aleš Bajec, tel: +386 5 330 66 85, e-mail: #EM#616d67702a67676d6d6a4a797e6c237c603f617a#EM#

 

 

 

Povezave:

Več na uradni spletni strani projekta MUSE:

https://www.ita-slo.eu/it/muse

 

ter na Facebook in Twitter računih:

https://twitter.com/ITASLO_MuseProj

https://www.facebook.com/Interreg-Ita-Slo-MUSE-1037508713066293/

MUSE logo