print

O projektu
Brez naslova

Projekt EnerNETMob »Sredozemske medregionalne mreže za elektromobilnost za intermodalne in medmestne prometne sisteme z nizkimi emisijami ogljika”, predstavlja t.i. integriran teritorialni projekt v okviru Programa Interreg Mediterranean (MED 2014-2020) ter spada v novo generacijo projektov, ki odgovarjajo na potrebo po večji integraciji, testiranju in izboljšavi ter spodbujanju trajnostne elektro mobilnosti, z upoštevanjem skupnih standardov nizko-ogljične politike na transnacionalni ravni, v širšem območju Sredozemlja.

 

RRA severne Primorske Regijska razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica, je v projekt vključen kot eden od šestnajstih projektnih partnerjev, ki se povezujejo iz vseh dvanajstih držav (Grčije, Malte, Italije, Cipra, Albanije, Slovenije, Hrvaška, Portugalske, Črne Gore, Španije in Francije ter Austria), območja Mediterana. Partner iz Avstrije se vključuje kot strokovna podpora in navezava na ostale projekte e-mobilnosti drugih EU programih. Na podlagi obstoječih najboljših razpoložljivih tehnologij bodo partnerji razvijali rešitve vzpostavitve e-mobilnih povezav za premagovanje trenutnih omejitev, kot so: daljša potovanja in usklajenost prihodnjih naložb v električni promet na območju MED. Zato je eden glavnih namenov projekta načrtovanje, testiranje ter na osnovi rezultatov izboljšava in dopolnjevanje Načrtov trajnostne e-mobilnosti (Sustainable Electromobility Plans – SEP), upoštevajoč skupne standarde nizko-ogljične politike, nujne za vzpostavitev električnega transportnega med-regionalnega in med mestnega omrežja v območju Mediterana.

 

Projekt se navezuje na prednostno naložbo 2 - Spodbujanje nizkoogljičnih strategij in energetske učinkovitosti na posebnih območjih MED: mesta, otoki in oddaljena območja. Tako projekt zasleduje tudi zmanjšanje emisije toplogrednih plinov zaradi prometa v sredozemskih mestih, izboljšanje življenjskega okolja na območjih z visoko naseljenostjo, izboljšanje mobilnosti in kakovosti življenja prebivalstva, izboljšanje transnacionalne multimodalne prevozne storitve za potnike in tovor, spodbujanje električnega prometa in logistike kot možnosti povečanja konkurenčnosti na območju MED. 


Naloge in aktivnosti, ki jih bo naša agencija kot aktiven partner v projektu izvajala so: vzpostavitev skupne IKT platforme za uporabo, upravljanje in spremljanje javne infrastrukture s strani javnih organov, predvsem v manjših urbanih območjih s šibkejšim povpraševanjem in slabimi povezavami v medregionalna omrežja EU infrastruktur. 


Namen IKT platforme bo omogočiti boljše transnacionalne pogoje povezav z električnimi avtomobili na morsko cesto med otoki in mesti tudi na Evropski ravni z vključevanjem mestnih pristanišč, možnost vzpostavitve mestnih in medmestnih povezav na osnovi poslovnega modela izmenjave e-mobilnosti (e-avtomobilov, e-koles) ter večje vključevanje električnega tovornega prometa kot rešitev pri transportu v lokalni oskrbovalni logistični verigi. V okviru projekta EnerNETMob želimo doseči povečanje zmogljivosti izvajanja politik o regionalnem/urbanističnem načrtovanju električnih prometnih infrastruktur, povečanje transnacionalnega sodelovanja z vključevanjem nacionalnih in regionalnih "malih infrastrukturnih o m režij" na območju Mediterana ter izboljšati povezovanje infrastrukture e-mobilnosti z uporabo istih tehničnih standardov in integriranih protokolov - vzpostavitev enotne IKT platforme.


Spletna stran projekta https://enernetmob.interreg-med.eu